Bij het verlenen van diensten in de coachpraktijk verwerkt Innergy Coaching Company jouw persoonsgegevens. Innergy Coaching Company vindt het belangrijk om jouw privacy te waarborgen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden lees je in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Innergy Coaching Company
Karlijn Hendriks
06 20139281
www.innergycoachingcompany.nl
info@innergycoachingcompany.nl
KVK: 82103178

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van de diensten van Innergy Coaching Company verstrek je jouw persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, whatsapp, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Innergy Coaching Company jouw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
Innergy Coaching Company verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum en –plaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Opleidingsinformatie
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Testuitslagen
• Inhoud van communicatie
• Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden in het kader van het coachtraject
• IP-adres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doeleinden
Innergy Coaching Company verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden,
zoals:

• Het onderhouden van contact
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het bestand van de opdrachtgever
• Het verrichten van administratieve handelingen
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan de opdrachtgever en de verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• Marketing
• Nakoming van wettelijke verplichtingen en indien van toepassing het voeren van geschillen

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening van Innergy Coaching Company kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Innergy Coaching Company zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, als gevolg van wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe jouw gegevens beveiligd worden
Innergy Coaching Company heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Innergy Coaching Company een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je per mail sturen naar: info@innergycoachingcompany.nl
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Innergy Coaching Company worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Er wordt daarom aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in februari 2021.